lịch sừ phòng chống dịch của quốc gia.Giá phòng chống dịch quốc gia.

chức năng đầy đủ nhất và giá cả phải chăng nhất.

VT-360phiên bản thương

  • máy chủ hiệu quả tới
  • 13 inch màn hình máy tính để bàn
  • Màn hình đứng 選項
  • chân máy ảnh nhiệt 選項
  • APP thúc đẩy.

VT-360phiên bản thương

  • máy chủ hiệu quả tới
  • 24 inch màn hình máy tính để bàn
  • Màn hình đứng
  • APP thúc đẩy.
  • hiết lập cài đặt

Chi tiết muốn biết thêm về sản phẩm vui lòng liên hệ :02-2425-5285#708 or